好搜导航
首页»搜索导航:文章搜索(1)诗词搜索(303)书籍搜索(0)站点搜索(2)
唐诗三百首|李白:题北榭碑(与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛)
  唐代→七绝|题北榭碑唐-李白一为迁客去长沙,西望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。ti běi xiè bēitáng-lǐ báiyī wéi qiān kè qù cháng shā,xī wàng cháng ān bù jiàn jiā。huáng hè lóu zhōng chuī yù dí,jiāng chén…〔05-21〕
标签:七绝学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:李白点击收藏

唐诗三百首|李白:客中行|kè zhōng xíng
  唐代→七绝|客中行唐-李白兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处是他乡。kè zhōng xíngtáng-lǐ báilán líng měi jiǔ yù jīn xiāng,yù wǎn chéng lái hū pò guāng。dàn shǐ zhǔ rén néng zuì kè,bù zhī hé ch…〔04-28〕
标签:七绝学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:李白点击收藏

唐诗三百首|杜甫:春日忆李白|chūn rì yì lǐ bái
  唐代→五律|春日忆李白杜甫白也诗无敌,飘然思不群。清新庾开府,俊逸鲍参军。渭北春天树,江东日暮云。何时一樽酒,重与细论文。chūn rì yì lǐ báidù fǔbái yě shī wú dí,piāo rán sī bú qún。qīng xīn yǔ kāi fǔ,jùn yì bào cān jūn。wèi běi chū…〔04-18〕
标签:五律学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:杜甫点击收藏

唐诗三百首|徐氏:述国亡诗|shù guó wáng shī
  唐代→|述国亡诗徐氏君王城上竖降旗,妾在深宫那得知?十四万人齐解甲,更无一个是男儿!shù guó wáng shīxú shìjūn wáng chéng shàng shù xiáng qí,qiè zài shēn gōng nǎ dé zhī。shí sì wàn rén qí jiě jiǎ,gèng wú yí gè sh…〔01-18〕
学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:徐氏点击收藏

唐诗三百首|陈玉兰:寄外征衣|jì wài zhēng yī
  唐代→|寄外征衣陈玉兰夫戍边关妾在吴,西风吹妾妾忧夫。一行书信千行泪,寒到君边衣到无?jì wài zhēng yīchén yù lánfū shù biān guān qiè zài wú,xī fēng chuī qiè qiè yōu fū。yì háng shū xìn qiān háng lèi,hán dào jūn b…〔01-18〕
学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:陈玉兰点击收藏

唐诗三百首|钱珝:江行无题|jiāng xíng wú tí
  唐代→|江行无题钱珝万木已清霜,江边村事忙。故溪黄稻熟,一夜梦中香。jiāng xíng wú tíqián xǔwàn mù yǐ qīng shuāng,jiāng biān cūn shì máng。gù xī huáng dào shú,yí yè mèng zhōng xiāng。…〔01-18〕
学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:钱珝点击收藏

唐诗三百首|王驾:社日|shè rì
  唐代→|社日王驾鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。shè rìwáng jiàé hú shān xià dào liáng féi,tún zhà jī qī bàn yǎn fēi。sāng zhè yǐng xié chūn shè sàn,jiā jiā fú dé zuì rén guī。…〔01-18〕
学段:职业成长学科:文学来源:好学诗词网整理作者:王驾点击收藏

唐诗三百首|王驾:雨晴|yǔ qíng
  唐代→|雨晴王驾雨前初见花间蕊,雨后兼无叶里花。蜂蝶飞来过墙去,却疑春色在邻家。yǔ qíngwáng jiàyǔ qián chū jiàn huā jiān ruǐ,yǔ hòu jiān wú yè lǐ huā。fēng dié fēi lái guò qiáng qù,què yí chūn sè zài lín jiā。…〔01-18〕
学段:初一下学期学科:语文来源:好学诗词网整理作者:王驾点击收藏

  • 拼多多千万补贴
  • 红包大派送,点击即可领取
  • 好学诗词网